PRZYWRACANIE STACJONARNEJ PRACY PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo

Od dnia 18.05.2020 Przedszkole Miejskie nr 4 w Dębicy wznawia działalność opiekuńczą .

Ze względu na sytuację epidemiczną przedszkole będzie działało w warunkach szczególnego reżimu sanitarnego. Chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców, opiekunów oraz pracowników przedszkola. W tym zakresie zostały  podjęte stosowne działania i opracowane szczegółowe procedury postępowania. Zależy nam na zapewnieniu opieki przedszkolnej z zachowaniem rygoru higienicznego, sanitarnego oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z rekomendacjami oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz Urzędu Miasta Dębica w związku z otwarciem przedszkoli

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli.

Od 17 maja zniesione zostaną kolejne ograniczenia.

Przedszkole jest czynne od 6.15 do 16.30.

W pierwszej kolejności otwieramy jeden oddział 12-osobowy dla dzieci rodziców, którzy obydwoje pracują, zadeklarowali (po dostarczeniu zaświadczenia) brak możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem    w domu.

Dalszych zgłoszeń dzieci, których rodzice ze względu na powrót w najbliższym czasie do obowiązków zawodowych wyrażą wolę objęcia opieką przedszkolną dziecka, proszę dokonać poprzez wypełnienie zaświadczeń rodziców/opiekunów od pracodawcy i przesłanie ich  w formie PDF na e-mail placówki: kontakt@pm4debica.pl

Nadal pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z                            zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców pracujących.

Zebranie od Państwa zaświadczeń pozwoli nam zaplanować na kolejne tygodnie opiekę i wyżywienie dla dzieci, które przyjdą do przedszkola w warunkach trwającej nadal epidemii.

O otwarciu i zasadach funkcjonowania kolejnych oddziałów będą Państwo na bieżąco poinformowani poprzez stronę internetową przedszkola.

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy rodzicami i pracownikami przedszkola.

Rodzicu, prosimy pamiętaj

 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną/inne objawy chorobowe
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe
 • Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki
 • Rodzice /opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dziecko powinni rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust                      i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 • Dziecko, które ukończyło 4 rok życia podczas drogi do i z placówki należy zaopatrzyć w indywidualną osłonę nosa i ust.

Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Wtedy takie zabezpieczenie zapewnia rodzic.

 • W korytarzu (wiatrołapie) wejściowym do przedszkola może przebywać                   1 rodzic z dzieckiem lub rodzeństwem dziecka, które również uczęszcza do przedszkola. W razie większej liczby osób pozostałe czekają na zewnątrz.
 • Wejście do korytarza rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko sygnalizuje dzwonkiem
 • Dziecko będzie odbierane od rodzica przez wyznaczonego pracownika przedszkola.
 • W szczególnych, uzasadnionych wypadkach rodzic z dzieckiem może przejść do szatni przedszkolnej przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (czyli z zachowaniem dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych rodziców i ich dzieci wynoszącym 2m  na zasadzie 1 dziecko – 1 rodzic, z zachowaniem odstępu od kolejnego rodzica, podsiadając środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki lub dezynfekując ręce). 
 • Przedszkole dysponuje termometrem bezdotykowym do zmierzenia dziecku temperatury ciała. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, która będzie mierzona każdego dnia po przyjściu do przedszkola oraz w ciągu dnia. Prosimy o codzienny pomiar temperatury dziecku w domu, aby uniknąć sytuacji stresowych w razie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów (niestety ulubione zabawki zostają w domu)
 • Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m
 • W przedszkolu do odwołania nie będzie organizowane „leżakowanie” grup młodszych. Dzieci sygnalizujące w ciągu dnia potrzebę odpoczynku będą miały do dyspozycji leżaczki bez pościeli spełniające wymóg codziennej dezynfekcji
 • Ponieważ zostanie zwiększony czas przebywania wychowanków w ogrodzie przedszkolnym prosimy o przystosowanie ubioru dziecka do warunków atmosferycznych i zaopatrzenie w ubrania „na zmianę” w przypadku konieczności przebrania dziecka.
 • Kontakt rodziców z dyrektorem, nauczycielami, intendentką możliwy jest drogą mailową kontakt@pm4debica.pl  lub telefoniczną :tel.146813474

WAŻNE!!!

Prosimy o pobranie i wypełnienie dokumentów zamieszconych poniżej, obowiązkowo proszsimy o dostarczenie do przedszkola w momencie przyprowadzenia dziecka.

Prosimy o zapoznanie z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
w Przedszkolu Miejskim nr4 w Dębicy