Witamy na stronie "Tęczowych Nutek"


Przedszkole Miejskie numer 4 w Dębicy jest położone w centrum miasta, w otoczeniu parku, w miejscu spokojnym i zacisznym. Nasze przedszkole mieści się w budynku jednokondygnacyjnym na dużym, ogrodzonym terenie.

Przedszkole "TĘCZOWE NUTKI" gwarantuje:
-opiekę dla dzieci w godzinach od 6:30 - 16:30
-wszechstronny rozwój
-wysoką jakość pracy
-wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
-bezpieczeństwo
-ciekawe wycieczki
-dni adaptacyjne dla dzieci 3 letnich

Klauzula informacyjna


Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to stosowane jest równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1?2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Dębicy informuje, iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Dębicy ul. Strumskiego 3 , 39-200 Dębica.
  • Kontakt z inspektorem ochrony danych : tel. 14 68 38 144, e-mail: iod@mzo.edu.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowywane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
  • Odbiorcą Pani /Pana danych oraz dziecka są: osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  • Pani/Pana dane oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.


UWAGA!


OGŁOSZENIE

Ze względu na zmiany w prawie oświatowym http://reformaedukacji.men.gov.pl dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 19.02.2018 i potrwa do 16.03.2018. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.

Wizja i misja przedszkola "Tęczowe nutki"


Tu każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane!

Rozwijamy, doskonalimy i wzbogacamy osobowość dziecka w szerokim kontekście naturalnego działania z uwzględnieniem wiedzy o: przyrodzie, społeczęństwie, technice i sztuce.

Zapewniamy racjonalne żywienie.

Istniejemy dla dzieci, rodziców i społeczeństwa.

Jesteśmy placówką wspomagającą rozwój dzieci oraz wspierającą rodziców w ich działaniach wychowawczych.

Dążymy do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, kształtujemy jego wrażliwość artystyczną poprzez rozwijanie różnych form aktywności twórczej.


Prosimy o wsparcie dla naszego przedszkola.
Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Wsparcie".