ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO- zasady obowiązujące od 1 września 2020 r. w przedszkolu

Drodzy rodzice,

od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego. Oto kilka najważniejszych zasad:

– do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:15 do 8:20.

– rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione wchodząc na teren przedszkola mają obowiązek zdezynfekować dłonie płynem znajdujących się przy wejściu oraz osłonić usta i nos,

– rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola ( wiatrołap , hol i szatnia  ), z zachowaniem zasad:

  • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi,
  • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m.

przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe),

– w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/prawny opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Dzienna liczba rodziców/prawnych opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny jest ograniczona do niezbędnego minimum, tak by umożliwić osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m,

rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni,

dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki,

– zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych.

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Dębicy w czasie zagrożenia epidemicznego

która znajduje się również na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Rodzice proszeni o pobranie w dniu 1 września przygotowanych druków z szafek  dzieci , wypełnienie i ich  dostarczenie  (w tym samym dniu) . Przypominamy o obuwiu zmiennym i ubrankach na zmianę dla wszystkich dzieci   oraz przygotowaniu  pościeli i piżamek dla dzieci z grupy I.

Od 28 sierpnia 2020 r. będzie można uzyskać informację na temat grupy, do której dziecko zostało przyjęte oraz wychowawców prowadzących daną grupę. W tym celu należy zgłosić się do przedszkola osobiście lub skontaktować telefonicznie –kontakt telefoniczny  14 6813474

W pierwszych dniach pracownicy przedszkola pomogą Państwu odnaleźć właściwą szafkę w  szatni oraz  oraz odprowadzą  dziecko na odpowiednią salę. Prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym dystansu społecznego min. 2 m. 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W DĘBICY