Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola

 Drodzy Rodzice
> Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne
> funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
> podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to
> będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i
> technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez
> dyrektora sposobu realizowania zajęć.
> 
> Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić
> zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
> specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących
> działalność leczniczą, a także innych osób realizujących
> zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
> zwalczaniem COVID-19.
> 
> Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w
> sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
> oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem
> COVID-19.
> 
> 2.4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba
> kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
> 
> 1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
> specjalnego,
> 2) rodziców dzieci, którzy:
> a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność
> leczniczą,
> b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
> c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem,
> przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
> d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i
> porządek publiczny,
> e) wykonują działania ratownicze,
> f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w
> rozumieniu
> art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
> U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
> g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w
> art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
> h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę
> osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
> wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004
> r. o pomocy społecznej,
> i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
> regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w
> interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, – 3 –
> j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
> k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w
> art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i
> realizują zadania na terenie tych jednostek
> – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale
> przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania
> przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.